• 0533 725 22 99

    : 0533 725 22 99

  • ismailyakit@gmail.com

  • Akdeniz Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İsmail YakıtULUSLARARASI BİLDİRİLER

 

1) "İbn Sînâ'da İnsan Ruhunun Evrimi ve Modern Biyolojik Düşünceye Katkısı" (Fransızcası ile beraber), Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu, 17–20 Ağustos 1983, Uluslararası İbn Sînâ Sempozyuma (Bildiriler), Milli Kütüphane, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 1984, s.287–305.
2) "La Place d'Ibn Khaldûn Dans la Pensée de l'Evolution Humaine" II. Uluslararası İbn Haldun Kongresi, 1–4 Temmuz 1986, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarih Araştırmaları Milli Merkezi (CNEH), Cezâyir, 1986, Felsefe Arkivi, S.27, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1990, s.203–220.
3) "Mevlâna'da Mutluluk Ahlâkı", Milletlerarası Katılımlı III. Millî Mevlâna Sempozyumu, 14–16 Aralık 1990, Konya, Yeni Toplum Fikir Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 2, Eylül-Ekim 1992, İstanbul, 1992, s. 82–98; Felsefe Arkivi, S.29, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1994, s.29–73..
4) Doğru Bir Kur'an Tercümesinde Semantik Metodun Önemi", I. Din Şurası, Dinî Yayınlar Komisyonu I. Tebliği, 1–5 Kasım 1993, TC Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara; I.Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri, s.412–417, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1995; Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. I, Sayı 1, Isparta 1994, s.17–24.
5) "Mevlevîlikte ve Mevlevîhânelerde Ebced Hesabının Rolü", II. Milletlerarası Osmanlı Devleti'nde Mevlevîhâneler Kongresi, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi, 14–15 Aralık 1993, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2, S. 2, Mayıs 1996, Konya, 1997.
6) “Mevlâna ve Goethe'de Hikmet ve Felsefe", Milletlerarası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 3–5 Mayıs 1995, Selçuk Üniversitesi-Islam et Occident (Paris), Konya; Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.II, Sayı 2, Isparta, 1995, s.1-14.
7) "The Creation of Man and His Evolution in the Qur'an", School of Islamic and Social Sciences, October 25-27, 1996, The Association of Muslim Social Scientists, Herndon, VA 22070, USA. (Bildiri Fransızca olarak hazırlandı).
8) İslam ve Üniversellik", İslam ve Dünya Paneli, Mahdumkulî Üniversitesi, 26 Nisan 1998, Aşkabat, Türkmenistan.
9) "Ateizme Karşı Dinlerin İşbirliği Zarureti Mümkün müdür?", TC Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, II. Din Şûrası, Tebliğler, 23–27 Kasım 1998, Ankara.
10) "Gençlik ve Problemleri", 7. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı, 2–4 Temmuz 1999, Pamukkale-Denizli/Türkiye.
11) "Kur'an Açısından Devlet ve Egemenlik Kavramları", Uluslar arası Avrupa Birliği Şurası, 03–07 Mayıs 2000, T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, The Marmara Oteli, İstanbul. 
12) "Kur'an'a Göre İnanç, Düşünce ve İfade Özgürlüğü", Türkiye'nin Avrupa Birliğine Girişinin Din Boyutu Sempozyumu, 17–19 Eylül 2001, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Terzioğlu Kampüsü Konferans Salonu. 2002.
13) “Batı Düşüncesi ve Mevlâna'da Kadın”, IV. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, 3–5 Mayıs, 2003, Konya.
14) "The Creation Of Man And His Evolution In The Qur'an", 38.Uluslar arası Tıp Tarihi Kongresi, 1- 7 Eylül, 2002, Suvis Hotel, İstanbul, Atatürk, Dil, Tarih ve Kültür Yüksek Kurumu, Ankara, 2005. (Bildiri Türkçe olarak hazırlandı ve sunuldu).
15) “İbn Sina'nın Avrupa Felsefelerine Etkileri”, VI. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (Türk Kültürünün Dünyü Kültürlerine Etki ve Katkıları), 20–26 Kasım 2005, Kültür Bakanlığı, Atatürk Yüksek Kurumu, Ankara, 2005, Bilim ve Ütopya, S. 143, Yıl: 12, Mayıs, İstanbul, 2006,s.17–23.
16) Ebced Düzeninde Rakam-Harf İlişkisinin Tarihî Gelişimi ve Hermetizm, I. Uluslararası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28–30 Nisan 2006 Şanlıurfa.
17) “Arşiv Belgelerine Göre İlk Tavas Müftüsü Uzunpınarlı Hacı Yahya Efendi”, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih Ve Kültür Sempozyumu, 6–7–8 Eylül, 2006, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
18) “Nükte ve Latifelerin Eğitim Felsefesi Açısından Önemi ve Nasreddin Hoca” I. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu(Bilgi Şöleni), 6–7 Temmuz 2005, Akşehir, Akşehir, 2006, s. 126–134.
19) "Felsefî Bir Anlatım Yolu: Metafor", Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 3–7 Mayıs, 2007, Selçuk Üniversitesi, Konya, Bildiri Kitabı, I, s.495–502, Aralık, 2007, Konya, 2007.
20) "Mevlâna'da Aşk Ahlakı", International Symposium On Mevlâna Celâleddin Rumî, 8–12 May, 2007 Ministry of Culture And Tourism, İstanbul-Konya.
21) "Mevlâna'ya Göre Aşk, Akıl ve Felsefeye Alternatif mi?" Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü Ve Mevlâna Sempozyumu, 29–30 Eylül, 2007, Manisa, 2007.
22) "Mevlâna'ya Göre Aşk ve Sevginin Önemi", Uluslararası Mevlâna'yı Günümüzde Yaşamak ve Yaşatmak Sempozyumu, Bakü Devlet Üniversitesi konferans Salonu, 4- Ekim, 2007, Bakü, Azerbaycan, 2007.
23) "Organ Bağışlamanın Dini Boyutu", I. Uluslararası Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Kongresi, 17–20 Ekim 2007 Antalya, 2007.
24) "Günümüz Türk Dili ve Edebiyatçıları ile Şair ve Yazarlarına Yakut'un Düşürdüğü Tarihler", I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, 23–26 Ekim 2007, SDÜ Isparta.
25) "Mevlana'ya Göre Aşkın Gücü", Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, 26–28 Ekim 2007, Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Şanlıurfa.
26) "Aşk Felsefesi Açısından Mevlâna'nın Muhammed İkbâl'e Etkisi" Dünyada Mevlâna İzleri Uluslararası Sempozyum, 14–16 Aralık 2007, Selçuk Üniversitesi Mevlâna araştırmaları Merkezi, Konya.
27) "İslam'ı Doğru Yorumlamak İçin Bilinmesi Gerekenler" Günümüzde Dinin Anlaşılma Problemi, Uluslararası Sempozyum, (Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ), 01–02 Mayıs, 2008, Adana.
28) “Farabî Galenos'u Niçin Eleştirdi?” I. Uluslararası Türk Tıp Tarihi kongresi (I st International Congress On the Turkish History of Medicine Presentations),Konferans Bildiri, (Bildiri Kitabı), s. 11–13, konya, 2008
29) İskilipli Atıf Hoca Şapkadan Dolayı mı Asıldı Yoksa...? Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu Bildirileri, 22–24 Ekim 2008, s.757–763 Proceeding of the International Symposium on Turkish Republic 22–24-October 2008, Isparta, 2008.
30) “Divan Şiirinde Tabiplere Yapılan Yergilerin Tıp Etiği Açısından İncelenmesi,” 2. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Bildiri (Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Açısından 21. Yüzyıl Başında yaşama Destek tedavileri), Holiday İnn Hotel, Uludağ Üniversitesi, 04–07 Kasım 2009, Bursa, 2009.
31) “İstanbul'da Meydana Gelene Yangın, Deprem ve Diğer Felaketlere Düşürülen Tarihler,” VII. Türk Kültürü Kongresi (Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul), 5–10 Ekim 2009, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara.
32) “Şair Nabi'nin Halep Vakıfları Hakkında Yazdığı Manzum Tarihlerin İncelenmesi,” Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu, 21–24 Aralık 2009, Gaziantep Üniversitesi-Halep Üniversitesi/Suriye.
33)"Mevlâna'dan Günümüze Mesajlar" I. Uluslararası Sultan Divani ve Mevlevilik Sempozyumu, 27–29 Mayıs 2010, Afyon Kocatepe Üniversitesi, ANS Kampusu Kongre Salonu, Afyonkarahisar.
34) “Mevlana’nın Milliyeti” Uluslar arası Mevlana ve Tasavvuf Geleneği Sempozyumu, 9–10 Ekim 2010, Manisa, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Tarih Dergisi, Aralık 2010, S. 288
35) “Ünlü Hekim Zekeriya Razi’nin Et-Tıbbu’r-Ruhanî Adlı Eserinde Tıp-Felsefe Münasebeti”, V. Uluslar arası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi, 25–28 Ekim 2010, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Binası, Beyazıt/İstanbul.
36) “İstanbul’da Meydana Gelen Salgın Hastalıklardan Ölenlere Düşürülen Tarihler”, İstanbul 2010, Avrupa Kültür Başkenti-Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık, Uluslararası Kongresi, 03–06- Kasım 2010, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Tıp Tarihi Kurumu, İst. Ün. Rektörlük Binası, Beyazıt/İstanbul.

37) “Eğitimde Milli Kültürün Yeri ve Önemi”, World Forum On Intercultural Dialogue, The Government of the Republic of Azerbijan, Baku, 07-09 April, 2011.

38) “Türk Dünyasında Meydana Gelen Önemli Olaylara Yakut’un Düşürdüğü Tarihler” 9. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Azerbaycan Dövlet İktisat Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi, 15–17 Haziran 2011, ,Bakü Azerbaycan.

39) “Etik ve Dini Açıdan Ötenazi”, 5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, (5 th Balkan Congress On The History & Ethics of Medicine), 11-15 Ekim 2011, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Oditoryum Binası, İstanbul/Türkiye, Nobel Tıp Yayınları, s. 462-467,  İstanbul, 2012

40) “Prof. Dr. Muhammed Bin Tavit et-Tanci’nin Kur’an ve İslam Anlayışı”, Uluslar arası Muhammed B. Tavit et-Tanci Sempozyumu, 13-14 Ekim 2011, Ankara Üniversitesi, Türkiye Diyanet Vakfı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, Ankara, 2015.

41) “Günümüzde Türkçe Katliamı”, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (22-24 Aralık 2011), Muğla Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, Fuaye Salonu, Muğla, s. 457-460, Ankara, 2012.

42) “Babanzade Ahmet Naim’in Türkçülere Karşı Yazdığı “İslam’da Dava-yı Kavmiyet Adlı Eserine Eleştirel Bir Yaklaşım”, Bir Fikir Hareketinin Yüzyılı Uluslar arası Türk Ocakları Sempozyumu, 07–09 Mayıs 2012, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Toplantı Salonu, İstanbul, 2013.

43) “Yunus Emre’de İlahi Aşk ve İnsan”, 20. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, 21–24 Haziran 2012, Elazığ Valiliği, İl Kültür ve Müdürlüğü, Elazığ.

44) “Kırım Sivastopol Savaşının Ebced Hesabıyla Düşürülen Tarihinin Hesaplanışı”, 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 28 Ağustos–02 Eylül 2012, Akmescid (=Simferopol) Üniversitesi Salonları, Kırım Ukrayna, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2012, s. 225-226.

45) Baku International Humanitarian Forum(II) 4–5 October 2012, Baku Azarbaijan (Müzakereci olarak katılınmıştır).

46) “Matüridilik: Türk Tefekkür Dünyasındaki Yeri” Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni (Uluslararası), 6–7 Aralık 2012 Pamukkale Üniversitesi Kültür Merkezi, Denizli, s.II/753-763.

47) “İbn Sina’nın Milliyeti”, XI. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 10–16 Haziran 2013, Celalabat/Kırgızistan, s. 289-294, İstanbul, 2013.

48 ) Baku International Humanitarian Forum(III)31 October -2 Novamber 2013 Baku Azarbaijan (Müzakereci olarak katılınmıştır).

49) “Klasik Kaynaklar ve Modern Araştırmalar Işığında Farabî’nin Etnik Kökeni”,  Uluslararası 12. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Ağustos-07 Eylül 2014, Kazan –Tataristan (Rusya), Cilt I, s. 379-387, İstanbul, 2015.

50) “Tarihte ve İslam’da Kürtaj Problemi,” 6. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi (6 Th International Congress Of The International Society Fort He History Of İslamic Medicine), 23- 26 Eylül 2014, Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye, (Turkey), Türk Tıp Etiği ve Hukuku ve Tıp Tarihi Araştırmaları Yıllığı,The Turkish Annual of the Studies on Medical Ethics Law and History, Ekim/October, 2014-2015-2016 Vo. 7-8-9, s. 229-235, Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2017.

51) “Mehmet Akif Ersoy’da Türk Kimliği”, Üç Ülke Üç Düşünür: Mehmet Akif Ersoy, Bahtiyar Vahapzade ve Muhammed İkbal Uluslar arası Sempozyumu, 16-18 Eylül 2014 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Konferans Salonu, Burdur.

52) “Hatıralarla Çanakkale Savaşları”, Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı (Panel) 21 Mart 2015, Yunus Emre Enstitüsü Konferans Salonu, TİKA, Dag-Brod, Prizren/ Kosova.

53) “Türk-İslam Dünyasında Sosyal Bilimler”, (Çağrılı Bildiri), I. Uluslar Arası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (I. International Research Congress On Social Sciences), 02-06 Mayıs 2015 Saraybosna/Bosna Hersek Cumhuriyeti.

54) “Türk Kavramının Tarih Boyunca Geçirdiği Çileli ve Hazin Serüven”, 13. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 28-30 Ekim 2015 Bakü/Azerbaycan, ve Yöntembilim Çalıştayı (30 Ekim 2015) Tiflis/Gürcistan.

55) “Düşünce ve Kültür Dünyamızın Mimarlarından Hoca Ahmed Yesevî”, I. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu “Vuslatın 850. Yılında Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu”, 16 Mayıs 2016, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, (Hukuk Fakültesi Konferans Salonu), Antalya

56) “Semantik Analizler Bağlamında Kavramlar ve Hakikat Problemi”, (Davetli Konuşma), II. Uluslararası dil, Kültür ve Edebiyat Çalıştayı, (2 nd International Language Culture and Literature Workshops), 8-10 Haziran 2016/8-10 June 2016 Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (Akdeniz University Faculty of Letters Depertment of English Language and Literatur) Antalya.

57) “Üsküp/Kalkandelenli Çağdaş Türk-İslam Düşünürü Nihat Keklik’te Bilim Ahlakı”, 14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 22-23 Ağustos 2016 Vizyon Üniversitesi, Gostivar /Makedonya, s. 74-78, İstanbul, 2016.

58) “Francise Bacon ve Bilimsel Yöntem,  25 Ağustos 2016, Yöntembilim Çalıştayı, Prizren Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, Prizren/ Kosova, s. 762-765, İstanbul, 2016.

59)“Hoca Ahmet Yesevi’nin Düşüncesinde ‘Phylosophia Perennis’” Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası Sempozyum, 26-28 Eylül 2016 İstanbul (Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Üsküdar); 24-26 Ekim 2016 Almatı/Kazakiskan.

60)“Hoca Ahmet Yesevi’nin Düşüncesinde İlahi Aşkın Anatomisi,” 2016 Hoca Ahmet Yesevi Anısına Uluslar arası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 02.12.2016 Kundu/Antalya/Türkiye.

61) “Ktesibios’un Su Saatinin Bilim Tarihi ve Mekanik Açıdan değerlendirilmesi”, International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE’16), July 11-13, 2016. 

62) “Birunî’nin Etnik Mensubiyeti Hakkında Tartışmalar”, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, (Bildiri), 03-07 Mayıs 2017, Muğla Sıdkı Koçman Üniversitesi, Muğla 2017

63) “Sokrates’in Maieutikê (Bilgi Doğurtma) Yöntemi ve Türk-İslam Dünyasındaki Etkisi”, 15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-12 Eylül 2017, Gagauziya Komrat Üniversitesi, Moldova, 2017.

64) “Descartes ve Kartezien Metot”, 8 Eylül 2017 Yöntembilim Çalıştayı, Köstence/ Romanya.

65)“Birunî’nin Milliyeti”, Uluslararası Birunî Sempozyumu ve Usturlab Çalıştayı, (Internatıonal Biruni Symposium and Astrolabe Workshop) 27-28 Ekim, 2017, Birunî Üniversitesi, İstanbul.

66) “Ömrünü Türk Dünyasına Vakfedenler: Gaspıralı İsmail ve Turan Yazgan”, Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, (İnternational Turk World Strategic Research Congress),  02-05 Kasım 2017 Kemer-Antalya/Türkiye.

67) “Ahmet Yesevi’nin Düşüncesinde Akıl, Ruh ve Nefs Kavramları”, 16. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi,2-8 Eylül 2018 Çimkent/ Kazakistan

68) “Semantik Analizler Açısından Muayene ve Şifa Kavramları”, 2. Uluslar arası Türk Tıp Tarihi Kongresi, Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği, 25-29 Ekim 2018, Afyonkarahisar/Türkiye.

69) “Mimar Sinan’ın Milliyeti Hakkında Yapılan Tartışmalar” (Discussion On The Nationality of mimar Sinan), 7-8 Aralık 2018, 2. Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, “2nd International Turkich World Congress on Educational and Social Sciences” 7-8 December/2018 Kemer-Antalya/Türkiye.

70) “Deizm Nedir, Türkiye ve Dünyada Yükseliş Sebepleri Nelerdir?” 17. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Ekim-01 Kasım 2019, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre Salonu, İstanbul/ Türkiye.