• 0533 725 22 99

    : 0533 725 22 99

  • ismailyakit@gmail.com

  • Akdeniz Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İsmail YakıtULUSAL BİLDİRİLER

1) "Türk-İslâm Düşünürü Mevlâna'ya Göre "İdeal İnsan" Tasavvuru", I. Milli Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1985 (Konya), I. Basım,  Büyükyıldız Matb., İstanbul, 1985, II.Basım, I.Milli Mevlâna Kongresi (Tebliğler), Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 1986, s. 213-227, III.Basım, Felsefe Arkivi, S.26, İÜ Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1987.
2) "Eğitim Problemi Açısından Türk-İslam Kültürü ve Gençlik", I. Milli Gençlik Kongresi, 6–8 Kasım 1985, I. Milli Gençlik Kongresi Tebliğler, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya, 1987, s.67-71, II. Basım, Türk Yurdu, 7. Devre, 8.Cilt, S.2(350), Mayıs 1987, İstanbul, 1987, s.7-9.
3) "Mevlâna'ya Göre Hayatın Evrimi", II. Milli Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1986, 2.Millî Mevlâna Kongresi (Tebligler), Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya, 1987, s.41-56.
4)"Merkez Efendi ve Şiirlerindeki Tasavvuf Felsefesine Ait Kavramların Açıklanması", Türk Kültür Tarihinde Denizli Sempozyumu, 27–30 Eylül 1988, Türk Kültür Tarihinde Denizli Sempozyumu, Bildiriler, Denizli Valiliği Yayınları, Denizli, 1989, s.124–129.
5) "Mevlâna ve Ölüm Felsefesi", III. Milli Mevlâna Kongresi, 12–14 Aralık 1988 (Konya), 3.Milli Mevlâna Kongresi (Tebliğler) Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya, 1989, s.73–96.
6) "Sadreddin Konevî'de Ahlak Felsefesi", II. Sadreddin Konevî Sempozyumu (Tebliğler), Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Selçuk Dergisi, I. Sadreddin Konevî Semp., Konevî Özel Sayısı, Ocak 1989, s.45–56.
7) "Akşemseddin'e Göre Hakikatin Bilinmesi Meselesi", Akşemseddin Sempozyumu, 25–26 Mayıs, 1988 Göynük/Bolu, I. Akşemseddin Sempozyumu Bildiriler, İstanbul, 1989, s.13–30.

8) "Gençliğimizin İnanç Buhranına Karşı Dinî Yayınların Paradoksal Tutumu", III. Milli Gençlik Kongresi, 10-11 Kasım 1988, Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Araştırma Merkezi, Konya, Ufuk Çizgisi, Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl: 1, S.7, İstanbul, 1990, s.2-8.

9)"Akşemseddin'in Eserlerinin İstanbul Kütüphanelerindeki Yazma Nüshaları Üzerine Bir İnceleme", II. Akşemseddin Sempozyumu, 20-21 Mayıs 1989, (Göynük-Bolu), Akşemseddin Sempozyumu Bildiriler, Bolu, 1990, s.39-47.

10) "Yunus Emre'de Sembolizm ve Üniversel Değerler", Yunus Emre Sempozyumu, 2-6 Mayıs 1988, Yunus Emre Sempozyumu (Bildiriler), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Kütüphane, Ankara, 1990, s.145-167.
 
11) "Kınalı-zâde Ali Efendi'nin Evrim Düşüncesi" VIII. Milli Türkoloji Kongresi, 14–18 Eylül, İstanbul, 1987, Sosyoloji Konferansları, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi, 23. Kitap, İstanbul, 1991, s.51–60.
12) "Sadreddin Konevî'nin Düşüncesinde İdrak ve Hakikat Bilgisi", I.Sadreddin Konevî Sempozyumu, 23–24 Mart 1988, Felsefe Arkivi, S.28, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1991, s.193–205.
13) "Taşköprü-zâde'nin Kaleminden Akşemseddin", IV. Akşemseddin Sempozyumu, 25 Mayıs 1992, Göynük-Bolu.
14) “Ahîliğin Dünya Görüşü", II. Ahîlik Sempozyumu, 4 Temmuz 1993, Mudurnu-Bolu.
15) "Halvetiliğin Dünya Görüşü ve Hayrettin Tokadî", Hayrettin Tokadî Sempozyumu, 18 Temmuz 1993, Bolu.
16) "Hoca Ahmet Yesevi ve Türk Düşünce Tarihindeki Yeri", Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu, 12 Haziran 1993, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu; Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, C.I, Sayı 1, Isparta, 1994, s.1-15.
17) "Mevlâna'da Akıl ve Aklın Kritiği", VIII. Milli Mevlâna Kongresi, 6-7 Mayıs 1996, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 8. Milli Mevlâna Kongresi (Tebliğler), Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 1997, s.73-93; Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.III, S.3, Isparta 1996, s.1-20.
18) "Türk Düşüncesinin Tarihî Dönüm Noktaları", Türk Kültürü Sempozyumu, 6 Mayıs 1993, Ortadoğu, İstanbul, 20–21 Eylül 1993, s.10; Türk Yurdu, C.16, S.103, Mart 1996, Ankara, 1996, s.80–82.
19) “Mevlâna'ya Göre Seyyid Burhaneddin", XIII ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri'de Bilim ve Din Sempozyumu, 30–31 Mayıs 1996, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kayseri, Sabancı Kültür Sitesi, Ankara, 1998, s.43–49.
20) "Mevlâna'da Estetik", 9. Millî Mevlâna Kongresi, 15–16 Aralık, 1997, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya, 1998, s.63–73
21)"Aklî Deliller Işığında Hz. Muhammed'in Peygamberliği", I. Kutlu Doğum Sempozyumu, 20–21 Nisan 1998, Isparta.
22) "Devlet Arşivleri Işığında 19. Asırda Nis Adasının Sâkinleri, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Durumları", Isparta'nın Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu-II, 16–17 Mayıs 1998, Isparta 1998.
23) "İslam'da Kılık-Kıyafet", İslam'da Kılık-Kıyafet Paneli, 27 Mayıs 1998, Süleyman Demirel Üniversitesi Merkez Kampusu, Isparta 1998.
24) "Vefat Tarihlerinde Ebced ve Anlam Sanatı", Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, 18–20 Aralık 1998, İstanbul.
25) "Kur'an'da Hz. Peygamber", II. Kutlu Doğum Sempozyumu, 20 Nisan 1999, Isparta 1999.
26) "Babadağ Kabristanında Osmanlı Dönemine Ait Ebced Hesaplı Mezartaşı Kitabeleri", I. Babadağ Sempozyumu, Tarihte ve Günümüzde Babadağ, 1–3 Aralık 1999 (Denizli Valiliği Pamukkale Üniversitesi, Babadağ Kaymakamlığı, Babadağ Belediyesi), Denizli.
27) "Hz. Peygamber'in Dindeki Konumu", III. Kutlu Doğum Sempozyumu, 20 Nisan 2000, Isparta 2000.
28) "Hz. Peygamberin Sünnetine Aktüel Bir Yaklaşım", IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19–20 Nisan 2001, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi, Isparta.
29) "Semantik Analizler Işığında Kur'an'da "Reyb" ve "Yakîn" Kavramları", Kur'an ve Dil Sempozyumu, 17–18 Mayıs 2001, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Van.
30) "Devlet Arşivlerine Göre Kızılcabölük", Tavas Yöresi Kültür ve Üretim Paneli, 9–10 Ağustos 2001, Tavas-Kızılcabölük.
31) "Arşiv Belgeleri Işığında XIX. Asırda Eğirdir'in Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı", I. Eğirdir Sempozyumu (31 Ağustos - 1 Eylül 2001)
32) "Mevlâna'da Sanat", X. Milli Mevlâna Kongresi, 2–3 Mayıs 2002, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2002; Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. IX, Yıl, 2002, s. 1–10, Isparta, 2002.
33) Hz. Peygamber'in Şahsında Kur'an Müslümanlığı, V. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19- 20 Nisan, 2002, S. D. Ü. İlahiyat Fakültesi, Isparta
34) "Tavas'lı Kazasker Kureyşî-zâde'nin Hayatı, eserleri ve şahsiyeti, II. Tavas Kültür ve Üretim Festivali (Panel), 9–11 Ağustos 2002, Tavas.
35) “Uzunpınar(Tavas-Pınarlar) Kasabasının Manevi Değerleri” (İlk Tavas Müftüsü Hacı Yahya Efendi ve I. Dünya ve Kurtuluş Savaşlarının Şehitleri), (Panel), 9 Ağust. 2002. 

36)"Semantik Analizler Işığında Hikmet, Hekimlik ve Tababet Kavramları", VII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Suvis Hotel, 1–7 Eylül 2002, İstanbul. 

37)“Yaratılış ve Evrim Konusunda Türkçe Kur'an Meallerindeki Tercüme Hataları”, Kur'an Mealleri Sempozyumu (Eleştiriler-Öneriler), 24–26 Nisan 2003, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İzmir, Diyanet İşleri Başkanlığı, C, II, s. 229–235, Ankara, 2007.

38) “Hamidullah'ın Evrim Anlayışı”, İslâmî Araştırmalar ve Muhammed Hamidullah Sempozyumu, 20 Aralık 2003, İslam Konferansı Teşkilatı, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma merkezi, İRCİCA, İstanbul.
39) "Galenos'un Felsefe ve Tıp Ahlakı Konusunda Önemli Bir Eseri: Erdemli Tabip Bir Filozof Olmak Zorundadır", VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 16–19 Haziran, 2004,Sivas, Medikal Etik, 5, s. 6-17, İstanbul, 2004.
40) “İslam Felsefesinde Metodoloji Problemi”, İslâmî İlimlerde Metodoloji Mes'elesi Sempozyumu, 20–21 Haziran, 2003, İSAV, İstanbul, 2005.
41) “Mevlana'da Sembolizm ve Ney”, Ney Sempozyumu, 10-17 Aralık 2004, Konya, Ney'e Dair, Konya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yay., s. 59-95 Konya, 2006.
42) “Galenos'un Felsefe ve Tıp Ahlakı Konusunda Önemli Bir Eseri: "Erdemli tabip Bir Filozof Olmak Zorundadır", VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 16–18 Haziran 2004, Sivas-Divriği.
43) “Osmanlı Tıbbında Ebced ve Tıp İlişkisi”, IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Bildiriler, 24–27 Mayıs, 2006, Erciyes Üniversitesi, Sabancı Kültür Merkezi, Gevher Nesibe Darüşşifası'nın 800. Kuruluş Yılı anısına, Ankara, 2006, s.493–505.
44) “Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Evrimle İlgili Görüşlerinin Analizi”, Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, 26–28 Haziran 2006, AÜ İlahiyat Fakültesi, Erzurum, 2006.
45) “İslam Dünyası Niçin Geri Kaldı?” İslam Düşüncesinde Gelenek ve Yenileşme Sempozyumu, 21 Mayıs,2004, Bildiriler, Kahramanmaraş Üniversitesi Rektörlüğü, İlahiyat Fakültesi, yayın No: 126, s. 1–9, Kahramanmaraş, 2006.
46) “Mevlana'da Aşk Metafiziği”, Türk Kültürü ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu, Sümam Yayınları, Bildiriler, Konya, 2007.
47) "Birinci Dünya ve İstiklal harbinde Şehit Düşen Burdurlular", I. Burdur Sempozyumu, 16–19 Kasım 2005, Burdur, C. I-II,  Burdur M. A. Ersoy Üniversitesi Yayınları, 2007, Burdur.
48) "Şair Tabip Abdülhakim Hikmet'in Alkolizm Üzerine Bir Manzumesi", V. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Sempozyumu, 24–26 Mayıs 2007, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli.
49) "Bilim, Kültür ve Sanat Adamı Prof. Dr. Ali Haydar Bayat", Ali Haydar Bayat ve Osmanlı Sağlık Kurumları Bilimsel Toplantısı, 02 Haziran. 2007, İÜ Tıp Fakültesi, Zeytinburnu Belediyesi, Merkez Efendi Tıp derneği, İstanbul.
 
50) “Tavas-Hırka Camii Kitabesinde Ebced Hesaplı Tarih Var mı?” Türk Kültür Tarihinde Denizli ve Kentleşme Sorunları Sempozyumu, 22–23 Aralık 2008 Denizli Pamukkale Üniversitesi, Denizli Valiliği, Denizli Belediyesi, Denizli Türk Ocağı Şubesi tarafından düzenlenmiştir.
51) “İbn Sina'nın Tıp Dünyasına Katkıları ve Etkileri”, VI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Tıp Günleri Sempozyumu, 27–30 Mayıs 2009, Antakya /Hatay.

52) “Şair Nabi'nin Tarih Düşürme Sanatındaki Yeri”, (12–15 Kasım 2009), Şair Nabi Sempozyumu,  Şair Nabi Kültür Merkezi, Şanlıurfa Belediyesi Yanı, Şanlıurfa.

53) “Osmanlı Mezar Taşlarında Lokman Hekim-I”, VII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Sempozyumu, 11-14 Mayıs 2011, Mersin Üniversitesi- Çukurova Üniversitesi, Mersin 2011.

54) “Tarih Düşürme Sanatının Günümüzdeki Durumu”, VII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Haluk İpekten Hatırasına), Erciyes Üniversitesi- Akdeniz Üniversitesi 01–03 Temmuz 2011, Adrasan Antalya.

55) “Günümüzde Din ve Milliyet Tartışmaları”, Ziya Gökalp’ten Erol Güngör’e Milliyetçilik, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, 19 Kasım 2011, Yüzüncü Yıl Kutlamaları Çerçevesinde  “Büyük Türkiye’ye Doğru–3”, Türk Ocakları İstanbul Şubesi, Ali Emiri Sanat ve Kültür Merkezi Konferans Salonu, Fatih, İstanbul, s. 389-410, İstanbul, 2013.

56) “Ali Emiri Efendi’nin Tarih Düşürme Sanatındaki Yeri”, VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Ali Emîrî Efendi Hatırasına), 15–17 Kasım 2012 Dicle Üniversitesi, Kongre Merkezi, Diyarbakır.

57) “Osmanlı Mezar Taşlarında Lokman Hekim-II”, VIII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Sempozyumu, 22-25 Mayıs 2011, Gaziantep Belediyesi- Çukurova Üniversitesi, Gaziantep, 2013.

58) “Hatıralar Işığında Felsefe Hocamız Prof. Dr. Mehmet Karasan”, Mehmet Karasan ve Türkiye’de Felsefe Çalışmaları Çalıştayı, 14.11.2013 Saat, 10.00, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Konferans Salonu, Denizli.

59) “Kur’an ve Sünnette İnanç ve Düşünce Özgürlüğü”, Kur’an ve Sünnete Göre Temel İnsan Hakları, (Tartışmalı İlmî Toplantı), 21–22 Aralık 2013, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi, Üsküdar /İstanbul. Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-XV, s. 385-398, İstanbul, 2014.

60) “Tıp Etiği ve İslam Dini Açısından Kürtaj”, 6. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu, Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi,  23-26 Eylül Van, (6 Th International Congress of the International Society fort he history of İslamic Medicine), 23- 26 Eylül 2014, Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, (Turkey) TÜRKİYE, Türk Tıp Etiği ve Hukuku ve Tıp Tarihi Araştırmaları Yıllığı,The Turkish Annual of the Studies on Medical Ethics Law and History, Ekim/October, 2014-2015-2016 Vo. 7-8-9, s. 237-246, Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2017.

 

61) “Osmanlı Mezar Taşlarında Lokman Hekim-III”, IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Sempozyumu, 10-12 Haziran, 2015, İnönü Üniversitesi, Hanem Otel Konferans Salonu, Malatya, 2015.

62) “Türk-İslam Düşüncesinde Devlet Kavramı”, (Çağrılı Bildiri), Türk-İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, 8-10 Ekim 2015, Aksaray Üniversitesi, Aksaray.

63) “Mevlana ve Yunus Emre Felsefesinde İnsan”, 2. Ulusal İntegrif Tıp Kongresi (Uluslar arası Katılımlı 2. Ulusal İntegrif Tıp Kongresi Kasım-2015- Kanıta Dayalı Multidisipliner Bütüncül Sağlık-  Wow Kremlin Palace, Kundu-Antalya.

64) “İbn Sina Felsefesi”, Tababetin Hükümdarı: İbn Sina Paneli, İstanbul Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi konferans Salonu, 22.04.2017 Saat. 11.00, Cerrahpaşa, İstanbul.

65) “Osmanlı Mezar Taşlarında Lokman Hekim-IV”, X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Sempozyumu, 15-18 Mayıs 2017 Çukurova Üniversitesi, Adana, 2017.

66) “Semantik Analizler Işığında Tahlil, Teşhis ve Tedavi Kavramları” XIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi –Sivas Darüşşifası’nın 800. Yılı Anısına- Cumhuriyet Üniversitesi, Türk Tıp Tarihi Kurumu, 18-21 Ekim 2017,  Sivas, 2017.

67) “Osmanlı Mezar Taşlarında Lokman Hekim-V”, XI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Sempozyumu, 18-21 Haziran, 2019, Ahi Evran, Üniversitesi, Neşat Ertaş Kongre Salonu, Kırşehir, 2019